Donderdag 10 Januari 2013 - Aanvang termijn wederbelegging.

Termijn van 5 jaar voor de wederbelegging van de verkoopprijs en aanspraak op gespreide belasting: wanneer begint de termijn te lopen in geval van een vennootschap?

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij de verkoop van een materieel vast activum van meer dan 5 jaar, heeft hij de mogelijkheid om de belasting te spreiden door de verkoopprijs opnieuw te beleggen binnen een termijn van drie jaar als de wederbelegging geschiedt middels de aankoop van een gebouw.

Artikel 47, § 4 WIB 92 bepaalt dat de termijn van 5 jaar begint te lopen op de eerste dag van de belastbare periode van de realisatie van de meerwaarde of de eerste dag van de voorlaatste belastbare periode die de belastbare periode waarin de meerwaarde werd gerealiseerd voorafgaat.

Niet alle vennootschappen sluiten hun boekhouding af op 31 december.

De vraag die men zich moet stellen, is waarmee de ‘belastbare periode' overeenstemt? ... met het kalenderjaar, het aanslagjaar?

Artikel 360 WIB 92 bepaalt dat "de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd wordt op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen. De koning bepaalt de belastbare periode en de inkomsten die daarop betrekking hebben."

Artikel 360 van de administratieve commentaar definieert wat men onder belastbare periode moet verstaan.

« In de regel valt het belastbare tijdperk in de Ven.B samen :

1° met het kalenderjaar (twaalf maanden) vóór het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, wanneer de belastingplichtige niet of per kalenderjaar boekhoudt (art. 200, b, KB/WIB 92);

2° met het boekjaar afgesloten vóór het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, wanneer dit boekjaar loopt over een tijdperk dat korter of langer is dan een jaar en afsluit op 31 december van het jaar (art. 201, KB/WIB 92) ;

3° met het boekjaar afgesloten tijdens het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, indien de belastingplichtige anders dan per kalenderjaar boekhoudt, waarbij het geen belang heeft of het boekjaar loopt over een tijdperk dat korter of langer is dan een jaar of gelijk is aan een jaar (art. 202, KB/WIB 92). »